શ્રી આદિનાથાય નમઃ

જ્ઞાનદીપક પરીક્ષા જૂન ૨૦૨૦ 

જ્ઞાનદિપક પરીક્ષા - જૂન ૨૦૨૦

Registration

 

 

 

Registration Guide

 

Help Line for Gyandeepak Exam :
શ્રી વિમલભાઈ - 9821303057
Email : [email protected]


ઓપન બુક એક્ઝામ


"મને વેશ શ્રમણ નો મળજો રે..."


ઓનલાઈન ફી રૂ. પ૦/-

વધુ માહિતી માટે લખો

[email protected]


Whatsapp : 9820686011

 


 

 

 

 

  • Gyandeepak
  • Open Book Exams