શ્રી આદિનાથાય નમઃ

જ્ઞાનદીપક પરીક્ષા જૂન ૨૦૨૦
 
 ફોર્મ ભરવાની ઓનલાઈન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયેલ છે.

Registration ઓફલાઈન ચાલુ છે, તે માટે


7021404482 પર સંપર્ક કરવો.

Offline Registration Open

(Click here)


ઓપન બુક એક્ઝામ


"મને વેશ શ્રમણ નો મળજો રે..."


ના પરિણામો જલદી થી જલદી આપવા

માટે ટીમ પ્રયત્નશીલ છે.


 


 

 

 

 

  • Gyandeepak
  • Open Book Exams