શ્રી આદિનાથાય નમઃ

જ્ઞાનદીપક પરીક્ષા 

ડિસેમ્બર 2019 જ્ઞાનદીપક પરીક્ષાના પરિણામો

આગામી જ્ઞાનદિપક પરીક્ષા
જૂન ૨૦૨૦ માં આયોજન કરેલ છે.

Registration

 

સરનામું : ૬, ત્રિપ્તાસદન,
બોમ્બે બઝાર પાસે,
જે. પી. રોડ, અંધેરી વેસ્ટ,
મુંબઈ - ૪૦૦૦૫૮.

Address : 6, Tripta Sadan,
Near Bombay Bazzar,
J. P. Road, Andheri West,
Mumbai - 400058.

Help Line for Gyandeepak Exam :
શ્રી વિમલભાઈ - 9821303057
Email : [email protected]


ઓપન બુક એક્ઝામ


"મને વેશ શ્રમણ નો મળજો રે..."


ઓનલાઈન ફી રૂ. પ૦/-

વધુ માહિતી માટે લખો

[email protected]


Whatsapp : 9820686011


 

 

  • Gyandeepak
  • Open Book Exams